О Т Ч Е Т 
за собствения капитал към 31.12.2005 г.

 (хил.лв.)

  Показатели Основен
капитал
Резерви Финансов резултат Общо
собствен
капитал
Резерв от
последващи
оценки на
активи и
пасиви
Общи  Печалба Загуба
  a 1 2 3 4 5 6
  Салдо в началото на отчетния период 84 24 749 39 -761 135
1. Изменения за сметка на задължение            
2. Финансов резултат за текущия период         -226 -226
3. Разпределения на печалба:            
  в т.ч. за дивиденти            
4. Покриване на загуба            
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.            
  увеличения            
  намаления            
7.

Промени в счетоводната политика, грешки и други

           
8. Други изменения в собствения капитал            
  Салдо към края на отчетния период 84 24 749 39 -987 -91

Дата: 17.02.2006 г.

Гл. счетоводител:   /Ил.Асенова/
Изп. директор:    /инж. О.Писков/