О Т Ч Е Т 
ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2005 г.

 (хил.лв.)

   Наименование на паричните потоци Текущ период Предходен период
постъпле-
ния 
плаща-
ния
нетен поток постъпле-
ния
плаща-
ния
нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност            
  Парични потоци, свързани с търговски контрагенти 226 147 79 395 309 86
  Получени субсидии            
  Парични потоци свързани с трудови възнаграждения   70 -70   82 -82
  Парични потоци, свързани с лихви и други подобни            
  Платени и възстановени данъци   24 -24   13 -13
  Други парични потоци от основната дейност 15   15 14   14
  Всичко парични потоци от основна дейност 241 241 0 409 404 5
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност            
  Парични потоци , свързани с дълготрайни активи   1 -1   4 -4
  Всичко парични потоци от инвестиционна дейност   1 -1   4 -4
В. Парични потоци от финансова дейност            
  Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми            
  Парични потоци от лихви по предоставени кредити            
  Други парични потоци от финансова дейност            
  Всичко парични потоци от финансова дейност 0 1 - 0 0 0
Г. Изменение на паричните средства през периода /А+Б+В/ 241 242 -1 409 408 1
Д. Парични средства в началото на периода      5     4
Е. Парични средства в края на периода     4     5

Дата: 17.02.2006 г.

Гл. счетоводител:   /Ил.Асенова/
Изп. директор:    /инж. О.Писков/