О Т Ч Е Т 
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.12.2005 г.

Наименование на разходите Сума (хил.лв.)
    текуща
година
предходна
година
  1 3 4
А Разходи за обичайната дейност    
І Разходи по икономически елементи    
1 Разходи за материали 86 140
2 Разходи за възнаграждения 160 194
3 Разходи за осигуровки 49 60
4 Разходи за амортизации 38 38
5 Разходи за външни услуги 57 69
6 Други разходи 122 26
   в т.ч. - обезценка на активи    
   - провизии 39  
  Общо за група І 512 527
ІІ Суми с корективен характер    
1 Балансова стойност на продадени активи (без продукция) 3 1
2 Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин    
3 Изменения на запасите от продукция и незавършено производство 7 25
4 Приплоди и прираст на животни    
5 Други суми с корективен характер    
  Общо за група ІІ 10 26
ІІІ Финансови разходи    
1 Разходи за лихви    
   в т.ч. - лихви към свързани предприятия    
2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4 Други разходи по финансови операции 1 1
  Общо за група ІІІ 1  
Б Общо разходи за дейността (I+II+III) 523 554
В Печалба от обичайна дейност    
ІV Извънредни разходи    
Г Общо разходи (Б+ІV) 523 554
Д Счетоводна печалба    
V Разходи за данъци    
1 Данъци от печалбата    
Е Печалба (Д - V)    
  Всичко (Г + V + Е) 523 554
  
Наименование на приходите Сума (хил.лв.)
    текуща
година
предходна
година
  3 4
А Приходи от обичайната дейност    
І Нетни приходи от продажби на:    
1 Продукция 103 173
2 Стоки    
3 Услуги 92 179
4 Други 87 47
  Общо за група І 282 399
ІІ Приходи от финансирания 15 13
   в т.ч. от правителството 15 13
ІІІ Финансови приходи    
1 Приходи от лихви    
   в т.ч. от свързани предприятия    
2 Приходи от участия    
   в т.ч. дивиденти    
       
3 Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4 Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5 Други приходи от финансови операции    
  Общо за група ІІІ    
Б Общо приходи от дейноста (І+ІІ+ІІI) 297 412
В Загуба от обичайната дейност 226 142
ІV Извънредни приходи    
       
       
       
       
       
Г Общо приходи (Б+ІV) 297 412
Д Счетоводна загуба 226 142
       
       
       
       
       
Е Загуба (Д+V) 226 142
  Всичко (Г+Е) 523 554

Дата: 17.02.2006 г.

Гл. счетоводител:   /Ил.Асенова/
Изп. директор:    /инж. О.Писков/