Б А Л А Н С
към 31.12.2005 г.

АКТИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Сума (хил.лв.)
    текуща
година
предходна
година
  а  2 3
А Дълготрайни (дългосрочни) активи    
І Дълготрайни материални активи    
1 Сгради и конструкции 443 470
2 Машини и оборудване 65 74
3 Съоражения    
4 Земи (терени) 71 71
5 Разходи за придобиване на ДМА    
6 Транспортни средства    
7 Други дълготрайни материални активи    
  ОБЩО ЗА ГРУПА I: 579 615
II Дълготрайни нематериални активи    
1 Патенти и лицензии    
2 Програмни продукти 1 1
3 Други дълготрайни нематериални активи      
4 Права върху собственост    
  ОБЩО ЗА ГРУПА II: 1 1
  ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А": 580 616
Б Краткотрайни (краткосрочни) активи    
I Материални запаси    
1 Материали 26 43
2 Продукция 22 24
3 Стоки    
4 Незавършено производство 3 7
5 Други материални запаси    
  ОБЩО ЗА ГРУПА I: 51 74
II Краткосрочни вземания    
1 Вземания от клиенти  11 34
2 Предоставени аванси   1
3 Съдебни и присъдени вземания    
4 Данъци за възстановяване 4 10
5 Други краткосрочни вземания 1  
  ОБЩО ЗА ГРУПА II: 16 45
ІІІ Парични средства    
1 Парични средства в безсрочни депозити 2 3
2 Парични средства в брой    
3 Блокирани парични средства 2 2
  ОБЩО ЗА ГРУПА IІІ: 4 5
V Разходи за бъдещи периоди   1
  ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" 71 125
  СУМА НА АКТИВА (А+Б) 651 741
В Условни активи    
  
ПАСИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Сума (хил.лв.)
    текуща
година
предходна
година
  а  2 3
А Собствен капитал    
         
І Основен капитал 84 84
1 Записан капитал    
       
  ОБЩО ЗА ГРУПА І 84 84
ІІ Резерви    
1 Общи резерви 749 749
2 Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 24 24
  ОБЩО ЗА ГРУПА ІІ 773 773
ІІІ Финансов резултат    
1 Натрупана печалба (загуба) -722 -580
   в т.ч.: - неразпределена печалба 39 39
    - непокрита загуба -761 -619
2 Текуща печалба (загуба) -226 -142
  ОБЩО ЗА ГРУПА ІІІ -948 -722
  ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" -91 135
Б Дългосрочни пасиви    
І Дългосрочни задължения    
1 Задължения по търговски кредити    
2 Задължения по стоков кредит    
3 Задължения към финансови предприятия    
   в т.ч.: - към банки    
4 Временна финансова помощ    
5 Задължения за лихви по търговски кредити    
  ОБЩО ЗА ГРУПА І 0  
II Приходи за бъд.периоди и финансирания    
      0
  ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" 0 0
В Краткосрочни пасиви    
І Краткосрочни задължения    
1 Задължения към доставчици  28 29
2 Данъчни задължения 117 81
3 Задължения по търговски кредити    
4 Задължения към персонала 167 159
5 Провизии 126 91
6 Задължения по гаранции    
7 Задължения към осигурителни предприятия 291 226
8 Задължения към финансови предприятия    
   в т.ч.: - към банки    
9 Задължения за лихви по търговски кредити    
10 Други краткосрочни задължения 13 20
  ОБЩО ЗА ГРУПА І 742 606
       
  ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" 742 606
  СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В) 651 741
Г Условни пасиви    

Дата: 17.02.2006 г.

Гл. счетоводител:   /Ил.Асенова/
Изп. директор:    /инж. О.Писков/