ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
на "ЗИНО" АД 
гр. Казанлък 

 

О Д И Т О Р С К И        Д О К Л А Д

 

Извърших одит на финансовия отчет на "ЗИНО" АД гр.Казанлък към 31декември 2005 година. Отговорността за изготвянето на този отчет се носи от ръководството на дружеството. Моята отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения от мен одит. 

С изключение на посоченото в следващия параграф, одита бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одита да бъде планиран и проведен така, че да се убедя в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Одитът също така включва оценка на прилаганите счетоводни принципи и съществените приблизителни оценки направени от ръководството, както и на цялостното представяне във финансовия отчет. Считам, че извършеният от мен одит предоставя достатъчно разумна база за изразеното одиторско мнение.

През последните няколко години дружеството е натрупало съществени загуби. Текущите задължения надвишават текущите активи с 671 хил.лв. Чистата стойност на капитала е отрицателна величина (91) хил.лв. Тези обстоятелства и други фактори налагат сериозни съмнения в приложимостта на принципа на действащо предприятие.

Като се изключи ефекта от възможните промени в резултат на изразените резерви по отношение на валидността на принципа на действащо предприятие, удостоверявам, че по мое мнение, финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти имущественото и финансовото състояние на дружеството към 31 декември 2005 година, както и получения финансов резултат, паричните потоци и промените в собствения капитал за годината, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. 

20.03.2006 г.                                Нели Шопова:

                                                  Регистриран одитор